Oct 22, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

 

ปรัชญา

ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การ  พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมวิชาการ  และให้การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง

2. ทำการวิจัย

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

4.  ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี

5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ