Oct 22, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

การประกันคุณภาพการศึกษา

1.  การบริหารหลักสูตร

                1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

                1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

                1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร  การพัฒนาและประเมินหลักสูตร  ตามกำหนดเวลา

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      

                 2.1  การบริหารงบประมาณ

จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณค่าบำรุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียน ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

                2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมและ

                2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

 

ลำดับที่

รายการและลักษณะเฉพาะ

จำนวนที่มีอยู่แล้ว

จำนวนที่ต้องการเพิ่ม

หมายเหตุ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

8  เครื่อง

5  เครื่อง

 

2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

2  เครื่อง

8  เครื่อง

 

3

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

1  เครื่อง

1  เครื่อง

 

4

เครื่องขยายเสียง

2  เครื่อง

2  เครื่อง

 

5

เครื่องพิมพ์ Laser

8  เครื่อง

5  เครื่อง

 

 

จำนวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปิดสอนและที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่

กลุ่มหนังสือ

จำนวนที่มีอยู่แล้ว

(ชื่อเรื่อง)

จำนวนที่ต้องการเพิ่ม (ชื่อเรื่อง)

หมายเหตุ

1

กลุ่มการจัดการ

80

15

 

2

กลุ่มการตลาด

20

10

 

3

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์

15

13

 

4

กลุ่มเศรษฐศาสตร์

20

10

 

5

กลุ่มคอมพิวเตอร์

80

15

 

6

กลุ่มการบัญชี

50

10

 

 

 

 

แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเหตุ

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

2

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

3

ธนาคารรัฐบาล

 

4

ธนาคารพาณิชย์

 

5

หน่วยงานรัฐบาล

 

6

หน่วยงานเอกชน

 

7

รัฐวิสาหกิจ

 

8

บริษัทห้างร้านต่าง ๆ

 

9

โรงงานอุตสาหกรรม

 

 

แหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

 

                2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

                       คณะวิทยาการจัดการทำการสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสารตำราเรียน  และสื่ออื่น ๆ  อย่างต่อเนื่อง

3.  การบริหารบุคลากร

                3.1  การรับอาจารย์ใหม่    

3.1.1  กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                         3.1.2  ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ

                         3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน

                         3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม  และทบทวนหลักสูตร 

                       การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตรและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร

 

 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

3.3.1 สาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างอาจารย์พิเศษและเสนอคุณสมบัติ

อาจารย์พิเศษต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                         3.3.2 จัดทำแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับสมัครคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา

                         3.3.3จัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชา

                         3.3.4ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา       

4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

                4.1  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    

                       บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ

                4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

                       บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการอบรม  ศึกษาดูงาน

5.  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

                5.1  การให้คำปรึกษาวิชาการและอื่น ๆ  แก่นักศึกษา

                                5.1.1ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา

                                5.1.2ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสำหรับการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา

                                5.1.3คณะกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา     อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2ชั่วโมง

                                5.1.4ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นคำร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

                                5.1.5อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา

                 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา

                       กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

                       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาทุกระดับ  มีการขยายตัวทำให้มีสถานศึกษา  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น  ดังนั้นความต้องการแรงงาน และบุคลากรทางบริหารธุรกิจจึงมีมากเช่นกัน  โดยเฉพาะในภาคเอกชนซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเพื่อรองรับการทำงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น จากการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตทุกปีการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  พบว่าบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมีงานทำหลังจากที่สำเร็จการศึกษาภายใน  1  ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับสาขาวิชาการจัดการได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF และสอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาการจัดการที่ให้ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และเป็นการรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  (Key Performance Indicators)

                เกณฑ์การประเมินมีดังนี้

                หลักสูตร บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การจัดการ มีตัวบ่งชี้ที่  1 –5  ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีจำนวนตังบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่  6  - 12)  ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า  80%  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ดังนี้

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา

2556

2557

2558

2559

2560

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

×

×

×

×

×

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

 

×

×

×

×

×

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.3 และ มคอ.4   อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

 

×

×

×

×

×

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา

2556

2557

2558

2559

2560

4.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน  30  วัน  หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

×

×

×

×

×

5.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7  ภายใน  60  วัน  หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

×

×

×

×

×

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

×

×

×

×

×

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว

 

×

×

×

×

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี)  ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

×

×

×

×

×

9.  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

×

×

×

×

×

10.  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน

การสอน  (ถ้ามี)  ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

×

×

×

×

×

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0

 

 

 

×

×

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0

 

 

 

 

×

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5)ในแต่ละปี

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

9

10

10

11

12

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

7

8

8

8

10