Oct 22, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/สาขาวิชา                  :  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              :              บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

                ภาษาอังกฤษ         :              Bachelor of Business Administration Program in Management

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย              ชื่อเต็ม                   :               บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)

                                                ชื่อย่อ                   :               บธ.บ. (การจัดการ)

                ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม                   :               Bachelor of Business Administration (Management)

                                                ชื่อย่อ                   :               B.B.A. (Management)

3. วิชาเอก

                ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิต

                131  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4ปี               

5.2  ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

5.3  การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   พ.ศ. 2551

6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

6.3  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2555

6.4  คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่1/2555วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

6.5  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 7/2555  วันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2555

6.6  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2555  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

6.7  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2558

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1  ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

8.2  อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

8.3  นักวิชาการ

8.4  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

8.5  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

8.6  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.  ชื่อ  นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ลำดับที่

ชื่อ –สกุล

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขา

สถาบัน :ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

นางสาวจันทิราพร  ศิรินนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. 2535

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : พ.ศ. 2544

2

นางนลินทิพย์  พิมพ์กลัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : พ.ศ. 2538

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : พ.ศ. 2542

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2555

3

นางสาวฤทัยภัทร  ให้ศิริกุล

อาจารย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม : พ.ศ. 2544

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : พ.ศ. 2548

4

นางสาวอัจฉรา  หลาวทอง

อาจารย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  บริหารงานทั่วไป 

สถาบันราชภัฏสุรินทร์ : พ.ศ. 2542

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : พ.ศ. 2544

5

นางพิสมัย  ประชานันท์

อาจารย์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ธุรกิจศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ2) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : พ.ศ. 2537

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ธุรกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : พ.ศ. 2541

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

                สอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนที่นักศึกษาเลือก

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                        สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีพันธกิจในการให้การศึกษาระดับสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะด้านหลักสูตรที่แต่ละสถาบันมีความพยายามที่จะเปิดหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่น เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้มีผู้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบัน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน และส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงจัดได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักสูตรคือ หัวใจสำคัญของการศึกษาทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนากำลังคนของประเทศ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฯลฯ เมื่อมีการนำหลักสูตรไปใช้สามารถประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

         สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  เป็นผลทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมไร้พรมแดนและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลง  ดังนั้นมนุษย์ในสังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคตต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความรู้คือสินทรัพย์  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยสำหรับการพัฒนาประเทศ  โดยมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1  การพัฒนาหลักสูตร

                         สถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับวิชาชีพ และนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีทักษะเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม   พัฒนาทักษะเชิงปัญญา  เน้นการคิดวิเคราะห์  และการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

       รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น

13.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น


รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น

           13.2.1  วิชาหลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น สอนให้ทุกคณะ

           13.2.2 วิชาการจัดการผลิตและการปฏิบัติการ วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สอนให้สาขาอื่นในคณะวิทยาการจัดการ

           13.2.3  วิชาการบริหารสำนักงาน วิชาการพัฒนาองค์การ สอนให้สาขาอื่นในคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.3  การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.  ปรัชญา  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญาและความสำคัญ

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ด้วยการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1.2.1มีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพ

1.2.2มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานของตน

 1.2.3 มีทักษะทางปัญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีวิจารณญาณ

 1.2.4มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้

 1.2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข

  1.2.6มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงาน

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  :  หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา

 

2.1  แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. การบริหารหลักสูตร

1.  กำหนดแผนการการบริหารหลักสูตร

2.  จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.  แผนบริหารหลักสูตร

2.  อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหลักสูตร

 

2.  กระบวนการจัดการเรียน

การสอน

 

 

1.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.  การประเมินการเรียน

การสอน

1.  มีแผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.5)

2.  ผลการประเมินการเรียนการสอน

2.1  แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

3.  การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน

 

1.  ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตำรา/สื่อประกอบการเรียน

การสอน

2.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

1. มีเอกสาร/ตำรา/สื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

2. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานพอเพียง

4. การบริหารบุคลากร

1.  ส่งเสริม  พัฒนาทักษะ

การสอน

2.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ

1.  มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์

2.  จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุมสัมมนา

3.  รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา

4. ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน

5.  สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

 

1.  ส่งเสริม  พัฒนาระบบการ      ให้คำปรึกษา/มีส่วนร่วมทางวิชาการ

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้

3.  ส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านการจัดการเพื่อฝึกทักษะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.  มีระบบและโครงการให้คำปรึกษาวิชาการ

2.  มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

3.  มีโครงการพัฒนาทักษะ

ทางการจัดการ

6.  ความต้องการของตลาด แรงงาน  สังคมและหรือความ   พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. วิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม

2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.  ผลการวิจัย/สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม

2.  ผลการวิจัย/สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1  ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคโดย  1  ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติและใน 1   ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี


2.  การดำเนินการหลักสูตร

2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1                  :             มิถุนายน      -   กันยายน 

        ภาคการศึกษาปกติที่ 2                  :             พฤศจิกายน  -   กุมภาพันธ์

        ภาคฤดูร้อน                           :         มีนาคม         -   พฤษภาคม

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         2.2.1   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                         2.2.2   มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                         2.2.3   ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

                         2.3.1   นักศึกษาขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

                         2.3.2   นักศึกษาขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ

                         2.3.3   นักศึกษาขาดการพัฒนาบุคลิกภาพ

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

                         2.4.1   จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

                         2.4.2   จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ

                         2.4.3   จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

                         2.4.4   จัดแหล่งเรียนรู้เสริมนอกเวลาการเรียนการสอน

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี

ระดับชั้นปี

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2556

2557

2558

2559

ชั้นปีที่  1

40

40

40

40

ชั้นปีที่  2

-

40

40

40

ชั้นปีที่  3

-

-

40

40

ชั้นปีที่  4

-

-

-

40

รวมจำนวนนักศึกษา

40

80

120

160

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

40               
2.6  งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 4 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ

งบประมาณปี  พ.ศ.  (หน่วย:บาท)

2556

2557

2558

2559

1. เงินเดือนและค่าจ้าง

1,300,000

1,539,000

1,710,000

1,900,000

2. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ

  300,000

  350,000

  500,000

  600,000

3. ค่าสาธารณูปโภค

  200,000

  250,000

  300,000

  450,000

4. ค่าเงินอุดหนุน

  500,000

  600,000

 700,000

  800,000

            รวมทั้งสิ้น

2,300,000

3,100,000

3,300,000

3,750,000

          

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  55,000  บาท/คน/ปี


2.7  ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ก)   


2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1     หลักสูตร

                                   3.1.1   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า          131       หน่วยกิต

                                  3.1.2    โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ก.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30        หน่วยกิต

กลุ่ม วิชา ภาษา

 

9       หน่วยกิต

กลุ่ม วิชามนุษยศาสตร์

 

6       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคม ศาสตร์

 

6       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

 

6       หน่วยกิต

และ เลือก อีก

 

3       หน่วยกิต

 

 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

95       หน่วยกิต

วิชา แกน

 

33       หน่วยกิต

วิชา เฉพาะด้าน

 

54       หน่วยกิต

วิชา บังคับ

 

39       หน่วยกิต

วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

15       หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

 

8       หน่วยกิต

หรือสหกิจศึกษา

 

 

 

 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6         หน่วยกิต

 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร

            1) ความหมายของเลขรหัสวิชา         

    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                                       เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้

                                                         เลขรหัสสามตัวแรก                  หมายถึง  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

                                                         เลขรหัสตัวที่สี่            หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน

                                                         เลขรหัสตัวที่ห้า         หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยกำหนดดังนี้

                                                                                เลข 1        หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย

                                                                                เลข 2        หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

                                                                                เลข 3        หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

                                                                                เลข 4        หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

                                                                                เลข 5        หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

                                                                                เลข 6        หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

                                                                                เลข 7       หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

                                                                                เลข 8        หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

                                                                                เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ลำดับก่อนหลังรายวิชา

                            ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

                        เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลักมีความหมาย  ดังนี้

                                                 เลขรหัสสามตัวแรก     หมายถึง    สาขาวิชา(356)

                                                 เลขรหัสตัวที่สี่    หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน

                                                 เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

 เลข  1    หมายถึง   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการจัดการ

 เลข  2    หมายถึง   กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจ

 เลข  3    หมายถึง   กลุ่มวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน

 เลข  4    หมายถึง   กลุ่มวิชาการวางแผนและการวิเคราะห์

 เลข  5    หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 เลข  6    หมายถึง   กลุ่มวิชาคุณลักษณะเฉพาะทางการจัดการ

 เลข  8    หมายถึง   กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                                                 เลข  9    หมายถึง   กลุ่มวิชาการสัมมนา/การวิจัย/ปัญหาพิเศษ/สารนิพนธ์                                                    

                                                 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด    หมายถึง    ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า

 

2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 

.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า                                 30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                      9  หน่วยกิต
 

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

3(3-0-6)

 

Thai for Communication and Information Retrieval

 

0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

English for Communication

 

0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

3(3-0-6)

 

English for Academic Purposes I

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                          6  หน่วยกิต
 

0001401

สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต

3(3-0-6)

 

Aesthetics and Ethics in Everyday Life

 

0001402

จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

 

Psychology  of  Living  and  Self – development

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                           6  หน่วยกิต

0002501

ท้องถิ่นศึกษา

3(3-0-6)

 

Local  Studies

 

0002502

การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต

3(3-0-6)

 

Thai Politics and Introduction to Laws for Life

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                                                 6  หน่วยกิต
 

0002601

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

 

Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life

 

0002701

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(2-2-5)

 

Computer and Information Technology for Life

 

 

          
หมายเหตุ  จำนวนหน่วยกิตที่เหลือ อีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                                                              

0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

Englishfor Academic Purposes II

3(3-0-6)

0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

Khmer for Communication

3(3-0-6)

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

3(3-0-6)

0002303

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

Japanese for Communication

3(3-0-6)

0002403         

 

จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต              

Ethics in Everyday Life

3(3-0-6)

0002404

สุนทรียศาสตร์กับชีวิต

Aesthetics and Life

3(3-0-6)

0002405

ดนตรีสำหรับชีวิต

Music for Life

3(3-0-6)

0002406

การรู้สารสนเทศ

Information Literacy

3(3-0-6)

0002503

ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

Thai Wisdom with Social and Cultural Changes

3(3-0-6)

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก

Thailandin the Global Societies

3(3-0-6)

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

Thai Politics  and the Globalization

3(3-0-6)

0002506

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต

Introduction to Laws  for Life

3(3-0-6)

0002507

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

Thai Resources and Environment Management

3(3-0-6)

0002508

เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

Economics in Everyday Life

3(3-0-6)

0002509

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Business Principles

3(3-0-6)

0002602

การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Sciences for Quality of Life Development

3(3-0-6)

0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจำวัน

Fundamental Sciences for Everyday Life

3(3-0-6)

0002803

วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต

Applied Sciences for Everyday Life

3(3-0-6)

0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and the Environment

3(3-0-6)

0002805

เกษตรในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Everyday Life

3(2-2-5)

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

The Royal New Theory of Agriculture

3(3-0-6)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Fundamental Industrial Technology

3(2-2-5)

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

Appropriate Technology for Local Everyday Life

3(3-0-6)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                           ไม่น้อยกว่า                              95     หน่วยกิต

วิชาแกน                                                                                                                      33     หน่วยกิต
 

1553701

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-2-2)

 

Business English I

 

2564611

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

 

Business Laws

 

3511101

การบริหารทรัพยากร มนุษย์

3(3-0-6)

 

Human Resource Management

 

3521101

การบัญชีขั้น ต้น

3(2-2-5)

 

Principles of Accounting

 

3523202

การบัญชีเพื่อการ จัดการ

3(3-0-6)

 

Managerial Accounting

 

3532201

การเงินธุรกิจและภาษี อากร

3(3-0-6)

 

Business Finance and Taxation

 

3541101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

 

Principles of Marketing

 

3561101

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

 

Organization Theories  and Management

 

3591101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3(3-0-6)

 

Microeconomics

 

3592102

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

 

Macroeconomics

 

4113107

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

 

Business Statistics

 วิชาเฉพาะด้าน                                                        ไม่น้อยกว่า                           54       หน่วยกิต

วิชาบังคับ                                                                                                          39      หน่วยกิต

3561102

การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

 

Organizational Development

 

3562201

การประกอบการ

3(2-2-5)

 

Entrepreneurship

 

3562202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

International Business Management

 

3563105

จริยธรรมทางการจัดการ

3(3-0-6)

 

Management  Ethics

 

3563106

ภาวะผู้นำ

3(3-0-6)

 

Leadership

 

3562301

การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

3(2-2-5)

 

Production  and Operation  Management

 

3563302

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(2-2-5)

 

Logistic and Supply Chain Management

 

3562401

การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย

3(3-0-6)

 

Risk Management and Insurance

 

3563501

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

 

Management Information System

 

3563402

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(2-2-5)

 

Strategic Management

 

3564601

ทักษะเฉพาะทางการจัดการ

3(2-2-5)

 

Especially Skill of Management

 

3564901

วิธีวิจัยทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 

Business Research

 

3564902

ธุรกิจจำลอง

3(2-2-5)

 

Dummy Company

 


 

วิชาเลือก                                                                   ไม่น้อยกว่า                           15        หน่วยกิต   

3561103

จิตวิทยาการจัดการ

3(3-0-6)

 

Management  Psychology

 

3562104

การจัดการสำนักงาน

3(2-2-5)

 

Office Management

 

3562203

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3(2-2-5)

 

Small and Medium Entrepreneurship Management

 

3562204

การประกอบการธุรกิจชุมชน

3(3-0-6)

 

Community  Business  Operation

 

3562205

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

3(3-0-6)

 

Franchise  Management

 

3563303

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

3(3-0-6)

 

Quality  Management and Productivity

 

3563403

การวางแผนและบริหารโครงการ

3(3-0-6)

 

Planning and Project  Management

 

3563404

การวิเคราะห์และการประเมินทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 

Analysis and Evaluation of Business

 

3563502

การจัดการสมัยใหม่

3(3-0-6)

 

Modern  Management

 

3563503

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

3(3-0-6)

 

Management for Innovation Change in Organization

 

3563504

การจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

3(3-0-6)

 

Innovation Management of Commerce

 

3563602

การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ

3(2-2-5)

 

Personal Developmentin Management

 


 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                 ไม่น้อยกว่า                       8        หน่วยกิต
 

3564801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

2(90)

 

Preparation for Professional Experience in Management

 

3564802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

6(450)

 

Professional Experience in Management

 

หรือ3564803

การเตรียมสหกิจศึกษา

2(90)

 

Cooperative Education Preparation

 

3564804

สหกิจศึกษา

6(450)

 

Cooperative Education

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า                           6        หน่วยกิต

        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้